Installing Joomla

Перелік ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ:

  1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» 140-IX від 02.10.2019. Доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-20#n60

  2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції 198-IX від 17.10.2019. Доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#n2

  3. Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції № 168/19 від 12.12.2019 року «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3». Доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-19#Text

  4. Офіційний портал НАЗК. Доступний за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/

  5. Закон України «Про запобігання корупції» 1700-VII від 14.10.2014. Доступний за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Перш ніж  розглянути основні новели антикорупційного законодавства, які були прийняті у 2019 році, слід звернути увагу на визначення таких понять, як корупція  та корупційне правопорушення.

Отже, згідно приписів статті першої Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року (зі змінами) (далі - Закон 1700-VII):

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

В 2019 році прийнято низку антикорупційних законів та нормативно - правових актів, якими були внесені суттєві зміни до Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, а саме:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» 140-IX  від 02.10.2019 (далі - Закон 140-IX) [1];

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції 198-IX, від 17.10.2019 (далі - Закон 198-IX) [2];

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції № 168/19 від 12.12.2019 року «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 р за № 1300/34271 [3].

Зокрема, Законом 140-IX визначено поняття «близькі особи та члени сім’ї» декларанта (у розумінні Закону 1700-VII).

Отже, близькими особами декларанта вважаються - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта"[1 ].

Членом сім’ї декларанта є особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом; б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки , у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі [1].

Розширено перелік суб’єктів декларування, які зобов’язані щорічно подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування (шляхом заповнення декларацій на офіційному веб- сайті НАЗК за минулий рік, за формою, що затверджена НАЗК).

Частину 1 статті 3 Закону Закону -1700-VII доповнено колом суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, а саме [5 ]: керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», помічники суддів; представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Законом 198-IX, введено поняття «викривач» - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання [2]. Розділ VIII «Захист викривачів» закону 1700 -VII доповнено статтями 53-1-53-9, які гарантують захист викривача з боку держави, дотримання його трудових та соціальних прав та отримання винагороди.

Наприклад згідно приписів статті 53-7 право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину  (станом на 01.01.2020 - 10510000 гривен).

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах муж такими викривачами [2].

Відповідним Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції:

затверджено новий порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

внесено зміни до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091;

внесено зміни до Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091 [3 ].

Удосконалений Порядок проведення конкурсного відбору та призначення Голови Національного Агентства (статті 5-7 Закону -1700-VII), врегульовані питання щодо роботи Національного агентства (статті 8-13,14-16 Закону -1700-VII). Закон доповнено статтєю 13-1, яка стосується діяльності уповноважених підрозділів (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в органах державної влади, підприємствах, установах та визначені основні завдання зазначених підрозділів (частини 2 статті 13-1), саме [1]:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Крім того, Законом визначені гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) [2].

З 01.01.2020 року відбулись суттєві зміни щодо порядку подання електронних декларацій у зв'язку із прийняттям Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 168/19 від 12.12.2019 року. Змінені окремі розділи електронної декларації, особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування, яка заповнюється на офіційному сайті НАЗК.

Серед новел слід зазначити наступні [3]:

декларація перед звільненням - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону.

дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в деклараціях, передбачених у підпунктах 1-4 цього пункту, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

суб’єкти декларування, що є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків - повідомляють Національне агентство про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку. Зазначене електронне повідомлення подається шляхом заповнення відповідної електронної форми.

суб’єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів упродовж семи днів після дня подання первинної декларації, до якої подаються виправлені версії, шляхом створення та подання виправленого документа до Реєстру.

при поданні виправлених декларацій тип декларації та звітний період не змінюються.

Внесені зміни до статті 46 «Інформація, що зазначається в декларації» Закону 1700 -VII, а саме:

У Розділах 2.1. «Інформація про суб'єкта декларування» та 2.2. «Інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» зазначається: серія та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування.

Розділ 10. «Нематеріальні активи» доповнено відомостями щодо кріптовалюти, яка належить суб'єкту декларанта та членам його сім'ї;

Розділ 12. «Грошові активи» доповнено відомостями щодо наявних у суб'єкта декларування та членів його сім’ї грошових активів, які зберігаються у банку.

Розділ 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» зазначаються відкриті рахунки  (незалежно від типу рахунку, рахунки відкриті третіми особами та членами сім'ї с.уб'єкта декларування, зберігаються кошти, інше майно

Розділ 13. «Фінансові зобов'язання» доповнено відомостями щодо залишку позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду. Слід зазначити, що відомості про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб`єкта декларування, членів його сім’ї зазначаються в декларації, якщо такий об`єкт перебував у володінні або користуванні: щодо залишку позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду; станом на останній день звітного періоду; не менше половини днів протягом звітного періоду.

Отже, пакет антикорупційних Законів, який був прийнятий наприкінці 2019 року, вдосконалив та посилив державний контроль за діяльністю осіб, уповноважених на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування, перезавантажив діяльність уповноваженого органу у боротьбі із корупцією в особі Національного агентства з питань запобігання корупції, визначив державні гарантії щодо викривачів.

 

 

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)