Installing Joomla
 1. Замовник СЕО та виконавець

Замовник - Вугледарська міська рада, 85670 м. Вугледар Донецької області вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16, тел. +38 06273 64274, vug.v@dn.gov.ua.

Виконавець – ФОП Бойко Олексій Юрійович (Свідоцтво № 20740000000009347 від 19.03.2007),  04111, м. Київ, вул. Щербаківського, 53в, кв.22.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

        Стратегія розвитку  Вугледарської міської територіальної громади  до 2027 р. (далі – Стратегія) розроблена з метою підвищення ефективності соціальних інвестицій та створення умов для сталого розвитку громади.

        Стратегічна екологічна оцінка Стратегії дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

        Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Стратегії з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території громади.

        Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку України на період на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року; Цілями сталого розвитку, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

         Напрями діяльності Стратегії реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Оскільки на час подання цієї Заяви ДДП перебуває в розробці і перелік заходів ДДП може бути скоригований під час розробки, то детальний перелік заходів, щодо яких має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля буде визначено під час СЕО Стратегії, із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади.

 1. Ймовірні наслідки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії, зокрема для таких компонент: Клімат і мікроклімат; Атмосферне повітря; Водне середовище; Земельні ресурси; Ґрунтовий покрив; Рослинний і тваринний світ; Навколишнє соціальне середовище, у т.ч. здоров’я населення.

В результаті реалізації заходів Стратегії по капітальному будівництву, модернізації та експлуатації інфраструктурних об'єктів, розширення виробничих потужностей ймовірний вплив на довкілля не повинен перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це має бути забезпечено застосуванням сучасних технічних рішень, дотримання норм законодавства, проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), та/або інших інструментів публічного обговорення планованої діяльності.

Внаслідок врахування в Стратегії національних та міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що стосуються Цілей сталого розвитку для України, можливі ризики будуть зведені до прийнятного рівня.

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення грунтів, поверхневих та грунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності (за результатами уточнення інформації щодо їх наявності на території громади). Можлива подальша евтрофікація водних об’єктів, спричинена міграцією хімічних речовин зі сільськогосподарських угідь, забруднення грунтів пестицидами. Вірогідна подальша фрагментація природних біотопів внаслідок сільськогосподарської діяльності. Детально вплив зазначених факторів буде вивчатись під час аналізу проекту Стратегії. На території Вугледарської міської територіальної громади  відсутні території, віднесені до природно - заповідного фонду [https://ecology.donoda.gov.ua/stan-dovkillya/] та Смарагдової мережі [https://map.land.gov.ua].

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в результаті виконання Програми відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проекту Стратегії, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планових рішень.

Загальною альтернативою Стратегії є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Стратегії не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проекту Стратегії та з врахуванням результатів розгляду цієї заяви.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

         Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови що така інформація буде надана): доповіді про стан довкілля в Донецькій області; статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Донецькій області; відомості про стан та місце розташування об'єктів ПЗФ; відомості про стан та місце розташування об'єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів; інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку.; інформацію про підприємства-забруднювачі; відомості про тваринний та рослинний світ; власне інформацію Стратегії; відкриті картографічні джерела, космічні знімки а також відкриті джерела інформації.

Для аналізу території буде використано логічні (індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії) та формалізовані (статистичний, екстраполяції) методи прогнозування, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами по кожній цілі Стратегії.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
  Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначено ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з урахуванням основних екологічних проблем наявних на території Вугледарської міської територіальної громади та ризиків для довкілля та здоров’я населення, які нестиме реалізація ДДП.
 2. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Вугледарська міська рада, 85670 м. Вугледар Донецької області вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16, тел. +38 06273 64274, vug.v@dn.gov.ua.

Строки подання: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»),  тобто з 30.10.2021 р. по 13.11.2021 р.

Нещодавно розміщене

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)